Tüzük

CEP TELEFONU VE AKSESUARLARI ÜRETİCİLERİ VE İTHALATÇILARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

MADDE 1- DERNEĞİN ADI

Derneğin adı ‘CEP TELEFONU VE AKSESUARLARI ÜRETİCİLERİ VE İTHALATÇILARI DERNEĞİ’dir. Derneğin kısa adı (CEPDER)’dir.

MADDE 2- DERNEĞİN MERKEZİ

 Dernek merkezi İstanbul’dadır. Dernek, gerekli görülen yerlerde Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla, yönetim kurulu kararıyla Temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

MADDE 3- KURUCULAR

Derneğin kurucu gerçek ve  tüzel kişi üyelerinin temsilcilerinin adı, soyadı, meslekleri, ikametgâhları ve uyrukları aşağıda belirtilmiştir.

KURUCULARIN ADI SOYADI, ADRESİ MESLEĞİ İKAMETGÂHI UYRUĞU

1-)………………………………………………ANONİM ŞİRKETİ …………….., İstanbul Temsilen ……….

Panasonic Pilleri Satış Müdürü T.C.

2-) Erkan Akpınar, ……………………………………….İstanbul Temsilen Erkan Akpınar, İşadamı/İthalatçı T.C. uyruklu

3-)

4-)

5-)

6-)

7-)

 

MADDE 4- DERNEĞİN AMACI

Derneğin amacı, Anayasamızın öngördüğü ekonomi esaslarına uygun olarak ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde Türkiye’de mobil iletişim sektörünün önemli yapı taşlarından cep telefonu ve aksesuarları ile sarf ve teknik malzemelerinin imalatında ve ithalatında yer alan dernek üyelerinin haklarının korunmasıdır. Bu çerçevede karşılaşılan yerel ve uluslar arası bürokratik ve mevzuat kaynaklı engellerin üyelerin güç birliği ile azaltılması, ortadan kaldırılması. Nihai tüketicilerin ucuz ve kaliteli ürünlere erişiminin kolaylaştırılması, kaliteli ürünlerin üretimi ve/veya ithali ile ülke kaynaklarının kalitesiz ürünlere akmasının önüne geçilerek aynı zamanda ülke ekonomisinin kazançlı çıkması. Üyeler arasında ahlaki kurallara uygun sektörel ticaret standartlarının belirlenmesi ve yaygınlaşması düsturuyla hareket ederek erdemli bir ticaretin hayata geçirilmesi derneğin amaçlarından bir diğeridir. Ahilik geleneğine uygun olarak; sektörü olumsuz etkileyen piyasa oyuncularının ticari eylemlerini yasal ve ahlaki kurallara uygun hale yerine getirmelerine yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

MADDE 5- DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI

Dernek amacını geliştirmek için;

 • Dernek ülkemizdeki cep telefonu ve aksesuarları ile sarf ve teknik malzemelerinin imalat ve ithalatına yönelik faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli gerçek ve tüzel kişilerin, bilim ve iş adamlarının, sanayicilerin dernek içinde bir araya gelmelerini sağlar. Dernek aynı zamanda sektörünün ülke yararına uygun şekilde gelişmesi için organizasyon, dayanışma ve bilgi alışverişini sağlayarak meslek kurallarının oluşmasını teşvik eder.

b-Üyelerine mesleki yardımda bulanacağı gibi, üyeleri arasında mesleki kuralların tam olarak uygulanabilmesi için çalışmalarda bulunur. cep telefonu ve aksesuarları ile sarf ve teknik malzemeleri sektöründe ürün etiketleme, çevresel standartlar hakkında ve sair konularda üyelerini bilgilendirir.

c- Dernek üyeleri arasında dayanışmayı gerçekleştirmek üzere sosyal ve sektörel girişimlerde bulunur, sektörel kuruluş ve kurumların aynı amaca yönelik çalışmalarında yardımcı olur, işbirliğinde bulunur.

d- cep telefonu ve aksesuarları ile sarf ve teknik malzemelerinin ilgili olarak, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek,

e- Zararlı maddeleri içeren ürünlerin üretiminin ve ithalinin önüne geçmeye çalışır, üretilmemesi ve ithal edilmemesi veya üretilen ve ithal edilen ürünlerde zararlı madde miktarını en aza indirecek önlemleri almada destek sağlar. Bu konu ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışır, yapılan çalışmalara destek olur.

f- Derneğin amacı ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel ve mesleki toplantılar düzenler ve toplantılarla ilgili hizmetler sunar, bilimsel araştırma, geliştirme, uygulama, dokümantasyon ve eğitim merkezleri açar ve işletir, inceleme ve araştırmalara ilişkin yayınları basar, bastırır ve satar, müze, sergi, kutlama törenleri ve ses, ışık gösterileri düzenler ve sanatsal faaliyetlerde bulunur.

g- Derneğin konusu ile ilgili olarak bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim merkezleri açar ve işletir, bunları kısmen veya tamamen finanse eder, bilimsel çalışmaları teşvik etmek amacıyla yazışmalar ve benzeri faaliyetler düzenler, ödül ve burslar verir.

h- Derneğin konusu ile ilgili yerli ve yabancı üniversite, yüksek okul, bilimsel araştırma kurumları ile birlikte çalışır, onların çalışmalarını teşvik eder, bu kuruluşların çalışmalarından yararlanır ve onların çözümlerini geniş halk kitlelerine duyurur.

i- Yurt dışında ve uluslararası alanda Türkiye’nin ticari ve sınai kuruluşlarının rekabet gücünü artırıcı uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunur. Mevzuat hükümlerine uyularak izin alınmak koşulu ile ilgili mali ve uluslararası kurum ve benzeri kuruluş ve derneklerle işbirliği yapar, üye olarak temsilci gönderir, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslar arası faaliyette bulunabilir ve yurt dışında temsilcilikler açabilir. Dernek, ilgili yetkili makamlara bildirimde bulunmak kaydı ile yabancı ülkelerdeki dernek veya kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet edebilir ya da yabancı dernek veya kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini yurtdışına gönderebilir.

j- Dernek amaç ve çalışma konuları ile ilgili faaliyetlerde gereğinde kamu kuruluşları, kamu idareleri, yerel yönetimler ve diğer kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar ve bu çalışmalara yardımcı olur, dernek amaçlarına uygun hizmet gören genel, özel ve katma bütçeli idarelere, kurum ve kuruluşlara katkıda ve bağışta bulunur. Dernek, pil sektörünün doğru bir şekilde gelişimi için Gümrük İdareleri, Gümrük Müsteşarlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapar.

t- Derneğin amacını gerçekleştirmek için ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurar, ortak girişimlerde bulunur, mevcut ve kurulacak kuruluşlara iştirak eder, iştirakleri devir ve ferağ eder, dernek konusu ile ilgili ya da derneğin amacına katkıda bulunacak derneğe bağlı iktisadi işletmeler açar ve işletir.

u- Kuruluş amaçları aynı olan dernekler ile birlikte federasyon ve üyesi bulundukları federasyonlar ile birlikte konfederasyonlar kurmak üzere üye sıfatı ile bir araya gelebilir.

v- Derneğin amacına ulaşabilmesi için taşınır ve taşınmazları, menkul ve gayrimenkul kıymetleri, iştirak paylarını, taşıtları, fikri hakları, sınai mülkiyet haklarını iktisap eder, devir ve ferağ eder, kiraya verir, kiralar, ayni ve şahsi her türlü işlem ve tasarruflarda bulunur, her türlü inşaatı yaptırabilir. Her türlü bağış, yardım ve ivazsız kazandırmaları kabul eder.

y- Derneğin amacı ile ilgili olarak ipotek, rehin, kefalet, garanti ve diğer teminatları alır ve verir.

z- Derneğin amacının gerçekleşmesi için gereken ve derneğin yönetim kurulunca gerekli görülen diğer iş, işlem, tasarruf ve hizmetleri yapar.

 MADDE 6- ASLİ ÜYELİK

Türkiye’nin herhangi bir yerinde cep telefonu ve aksesuarları ile sarf ve teknik malzemelerinin  ithalatına yönelik faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli gerçek ve tüzel kişilerin cep telefonu ve aksesuarları ile sarf ve teknik malzemelerinin  piyasaya arzı ile ilgili en az bir sefer ithalat yaptığını gösterir ithalata ilişkin beyanname olanlar derneğe üye olabilirler. Üye olacakların 5253 sayılı Dernekler Kanununun aradığı şartlara haiz olması gerekmektedir. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazısı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

MADDE 7- ÜYELİKTEN ÇIKMA

 Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Çıkma bildiriminde bulunan üyenin birikmiş aidat borçlarını ödemesi gereklidir. Ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunda öngörülen oranda gecikme faizi uygulanır.

MADDE 8- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Aşağıdaki hallerde üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir:  

a. Aidat borcunu ödemeyen ve yönetim kurulunun yazılı talebine rağmen borçlarını verilen süre içinde ödemeyenler,

b. Derneğin tüzüğüne, iç tüzüğüne ve çalışmalarına uymadığı belirlenenler,

c. Derneklere üye olmak hakkını sürekli veya süreli olarak kaybedenler,

d. Derneğimize üye olan veya olmayan, sektör içinde faaliyet gösteren kişi veya kuruluşların kendilerine ait ya da temsil ettikleri firmaların tescilli markalarını taklit eden ve/veya hukuka aykırı şekilde bunların ticaretini yapan üye, Dernek Yönetim Kurulu'nca alınacak karar ile Dernek'ten ihraç edilir. Mevcut Dernek üyelerinin ihracını öngören bu koşullar, henüz Derneğe üye olmamış kişi veya kuruluşları da kapsayacak olup, üyelik talepleri halinde Derneğe kabullerini engeller nitelik taşıyacaktır. (a) bendine göre dernekten çıkarılanların birikmiş aidatlarını ödemeleri halinde, yönetim kurulu kararı ile tekrar üyeliğe kayıtları yapılabilir. Üyeliğe son verme şeklinde alınan kararı yönetim kurulu üyeye tebliğ eder, üye tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yönetim kurulu kanalı ile genel kurula itiraz edebilir. Bu takdirde nihai karar ilk genel kurul toplantısında alınır. Genel kurul üyeliğin sona erdirilmesinde üyenin savunmasını alır.

MADDE 9- DERNEĞİN ORGANLARI

 Derneğin aşağıdaki organları vardır:

a. Genel Kurul,

b. Yönetim Kurulu,

c. Denetim Kurulu,

Dernek, gerekli gördüğü takdirde başka organlar da kurabilir. Ancak, bu organlara genel kurul ve denetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez

MADDE 10- GENEL KURUL

Genel kurul asli üyelerden oluşur ve 3 yılda bir Mart ayı içerisinde İstanbul’da Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinden 1/5’inin yazılı istemi üzerine genel kurul olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetim kurulunun talebi veya dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaz ise, üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Derneğe aidat borcu olan üyeler, genel kurul toplantılarına katılamaz ve oy kullanamazlar.

MADDE 11- ÇAĞRI USULÜ

 Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Yönetim Kurulu, adreslerini derneğe bildirmiş olan üyelere, genel kurul toplantısının günü, saati, yeri ve gündemini, iadeli taahhütlü posta ile veya firma üye bilgi formunda belirtilen elektronik posta yolu ile veya elden imza karşılığı olmak kaydıyla, Genel Kurul toplantısı tarihinden en az 15 gün önce bildirir. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da bu çağrıda belirtilir. Birinci toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Birinci toplantı bir başka sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek sureti ile üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler İkinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 12- TOPLANTI YERİ

Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu İstanbul’dan başka bir yerde yapılamaz.

 

MADDE 13- TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Kararlar hazır bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının oyları ile alınır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendirilen kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık 7 veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Denetim Kurulu seçimleri açık, Yönetim Kurulu seçimleri ise gizli oylama ile yapılır. Bu kurulların seçilmesi ile ilgili kararların dışındaki diğer bütün konulardaki kararlar açık oylama ile yapılır.

MADDE 14- TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

 5253 sayılı Dernekler Kanununun 23 Maddesine göre, Genel Kurulu izleyen 30 gün içerisinde dernek organları mülki idare amirliğine bildirilir. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 13. maddede belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

MADDE 15- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

 

 

MADDE 16- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulda görüşülüp karara bağlanır.

 • Dernek organlarının seçilmesi,
 •  Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,  
 • Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,  
 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 

 f- Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,  

g- Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş veya kurulacaklara katılmaya karar vermek,  

h- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,  

i- Derneğin feshedilmesi, 

 j- Üyeliğe son verme kararına karşı yapılan itirazların karara bağlanması,  

k- Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,  

MADDE 17- YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ  

Yönetim Kurulu, yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üye olmak üzere genel kurul toplantısında gizli oyla seçilir. Genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir(1) başkan, bir (1) başkan vekili, dört(4) üye ve bir(1) muhasip seçer. Yönetim kurulunun üye sayısı taşınabilir pil sektörünün gelişmesi göz önünde tutularak gerektikçe yeniden düzenlenebilir. Yönetim kurulu en az iki (2) ayda bir(1) defa başkan veya başkan vekilinin daveti ile toplanır. Toplantı günü, saati ve gündem önceden kurul üyelerine bildirilir. Üyelerden en az üçünün yazılı istemlerini başkana iletmeleri halinde yönetim kurulunun toplantıya çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:  

 • Türk yasaları ve bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak, genel kurul kararlarını uygulamak,
 •  Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
 •  Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 • Geçen çalışma dönemi çalışma programı ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,
 •  Genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak,
 •  Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,
 •  Derneğe yararlı olabilecek kişi ve kuruluşlarla iş ve hizmet akitleri yapmak, feshetmek ve sona erdirmek,
 •  Gerek görüldüğü taktirde Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak, temsilci tayin etmek i- Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,
 •  Genel kurulda alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,
 •  Geçen çalışma dönemi sorumlusu yönetim kurulundan görevi ve bilanço gereği dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim etmek,
 •  Genel kurulun verdiği yetkiye dayanarak taşınmaz mal almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, üzerinde dernek lehine mükellefiyetler tesis etmek ve kaldırmak,
 •  Üyelerin yıllık üye aidatını ve tahsil şeklini belirler. Genel Kurulca belirlenen dernek giriş aidatı olan 15.000 TL’yi yeni üyelerden tahsil eder.
 •  Derneğe borçlu üyeleri, tayin edeceği elverişli süre içinde borcunu ödemeye yazılı olarak davet etmek ve sürenin bitiminde işbu tüzükte belirlenen şekilde tahsili için yasal yollara başvurmak, avukat tayin etmek ve tahsiline imkân kalmayan alacakları tespit ederek terkini için genel kurula bildirmek,
 •  Aidatlarını ödemeyen üyelerin dernek üyeliklerine son vermek,
 •  Derneğin feshi halinde bu hususu 5 gün içinde yazılı olarak en büyük mülki amire bildirmek,
 •  Üyeliği teklif edilenlerin kabul veya reddi hakkında karar vermek,
 • Dernek faaliyetlerinin gerektirdiği iç tüzükleri yapmak,
 •  Genel sekreteri seçmek,   yetkilerini ve çalışma şartlarını tayin etmek,  
 •  Derneğin amacı ve faaliyet konusu doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde derneği tanıtmak, faaliyetleri hakkında bilgilendirmek, mevzuat ve uygulamalar ile ilgili olarak derneğin görüşünün alınmasını sağlamak,
 • Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanır.
 •  Yönetim Kurulu üyeleri, toplantı başına Genel Kurulun tespit edeceği bir bedeli huzur hakkı olarak alır.

MADDE 18- GENEL SEKRETER

Dernek genel sekreteri, dernek yönetim kurulu tarafından atanır. Yönetim kurulunca görevine her zaman son verilebilir. Genel sekreter, derneğin kadrolarını, bütçelerini, iç tüzük ve yönetmeliklerini hazırlayarak yönetim kurulunun inceleme ve kabulüne sunar. Yönetim kurulunca verilen yetkiler çerçevesinde derneği temsil eder. Genel kurul ile yönetim kurulu kararlarının üyelere duyurulmasını ve uygulanmasını sağlar. Derneğin çalışmaları, faaliyetleri, duyuruları ile ilgili yazıların hazırlanması, düzenlenmesi, açıklanması, saklanması ve gönderilmesi ile ilgili çalışmaları yapar. Dernek üyelerine ait bilgileri ve onlardan gelen talepleri değerlendirerek yönetim kuruluna rapor verir. Yönetim kurul toplantılarına katılır.

 

MADDE 19- DENETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

 Dernek, her türlü denetime açık olduğu gibi, iç denetim açısından denetim kurulu aracılığı ile dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşmak üzere genel kurul toplantısında açık oyla seçilir. Denetim kurulunun görev ve yetkileri:  

a. Genel kurul tarafından alınan kararların yönetim kurulunca uygulanıp uygulanmadığını, dernek işlerinin mevzuat ve tüzük esaslarına yürütülüp yürütülmediğini genel kurula raporlamak,

b. Dernek işleri, muameleleri ve hesapları hakkında genel kurula rapor sunmak,

c. İcabında genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak. Denetim Kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman dernek defterlerini tetkik edebilirler. Yönetim kurulu ve genel sekreter kendilerinden istenen belge, defter ve bilgileri denetim kurulu üyelerinin tetkikine sunmakla sorumludurlar. Denetim Kurulu, harcamaların bütçeye uygun yapılıp yapılmadığını, vesikaların geçerli bulunup bulunmadığını ve gelirlerin gerekli bir dikkatle toplanıp toplanmadığını denetler. Denetim Kurulu yılda bir(1) kez denetim görevlerini yerine getirir ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplantılarda genel kurula sunar. Denetim kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı iki(2)dir.

MADDE 20- ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek gerçek ve/veya tüzel kişi üyelerinin nüfus, meslek ve ikametgah bilgilerini içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idari amirliğine verilir. Genel Kurul Toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, 30 günlük süre içerisinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

MADDE 21- DERNEĞİN GELİRLERİ:

Derneğin gelir kaynakları;

 • Üye giriş ve yıllık aidatları,
 •  Dernekçe yapılan yayınlar, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 •  Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
 •  Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile Derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 •  Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan,  
 •  Diğer gelirlerden ibarettir. Dernek, mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir ve Dernekler Yasasının 21.maddesine uygun davranılır.

MADDE 22- DEFTER VE KAYITLAR

 a)Defter tutma esasları; Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

b) Kayıt Usulü Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

c) Tutulacak Defterler Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

ca) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

 4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

cb)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ıncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

d) Defterlerin Tasdiki;

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir.

e) Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi;

 İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

MADDE 23- GELİR VE GİDERLERDE USUL

Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin, bankalar aracılığı ile toplanması halinde, Banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler, alındı belgesi yerine geçer. Bu belgelerin saklama süresi beş(5) yıldır.

MADDE 24- TAŞINMAZ MAL EDİNME

Derneklerce satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneklere intikal eden taşınmaz mallar Dernek adına tapuya tescilinden itibaren bir (1) ay içinde Mülki İdare Amirliğine bildirilir.

MADDE 25- DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 26- TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler 11. maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 14 Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında “Tasfiye Halinde ” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından, durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağının bir örneği de eklenir. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 27- Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 28- Dernek, 5253 sayılı Kanununun 30. maddesinde gösterilen yasak faaliyetlerde bulunamaz.

MADDE 29- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

KURUCULAR

                    1-

   2

   3

   4

  5

  6

  7